OPRICHTING

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: Stichting H02HengeIo.
 2. Zij heeft haar zetel te Hengelo

 

Doel en vermogen.

Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een plan om bij voorkeur in of omstreeks het jaar tweeduizendtweeëntwintig een woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren met de nadruk op de volgende zes pijlers: modern noaberschap, energie neutraal wonen, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, vernieuwende modulaire houtbouw en eerlijke financiering, om op die manier een substantiële bijdrage te leveren aan een socialere samenleving, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-)milieu, stimulering van de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  het leggen van contacten, het communiceren, het netwerken en het lobbyen met relevante instanties om op die manier informatie te vergaren tijdens het ontwikkelproces van bovengenoemd plan; het regelmatig informeren van de actieve betrokkenen bij bovengenoemd plan, ook wel “Vrienden” genoemd, het vragen van feedback aan de “Vrienden”, alsmede het zorgen voor onderlinge contacten en verbindingen tussen de “Vrienden” in relatie met de doelstelling van de stichting. De rechten en de plichten van de “Vrienden” zullen bij reglement nader worden vastgesteld, conform het bepaalde in artikel 10; het actief en transparant werken aan het Programma van Eisen, Plan van Aanpak en het Conceptplan — tevens de financiële onderbouwing daarvan- in samenwerking met externe deskundigen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  a. subsidies en donaties;
  b inkomsten uit crowdfunding, alsmede het aangaan van geldleningen;
  c. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
  d. alle overige verkrijgingen, waaronder georganiseerde activiteiten, en baten.
  4. De stichting beoogt niét het maken van winst.


Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen/beloning.

Artikel 3.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, tenzij het bestuur hiervan met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders afwijkt. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 4.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Bestuur: vergaderingen.

Artikel 5.

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of in een andere door het bestuur te bepalen gemeente, op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt minimaal één keer per kwartaal een vergadering gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief of een elektronisch bericht als bedoeld in artikel 14 lid 2.
 5. Een oproepingsbrief of elektronisch bericht als bedoeld in artikel 14 lid 2 vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. In beginsel zijn de vergaderingen van het bestuur toegankelijk voor de “Vrienden” van de stichting, tenzij het bestuur anders mocht besluiten.

 

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 6.

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders véér de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 

Bestuur: defungeren.

Artikel 7.

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Vertegenwoordiging.

Artikel 8.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Reglementen.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van een reglement is het bepaalde in artikel 1 1 lid 1 van toepassing.

 

Statutenwijziging.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen véér het voorstel wordt uitgebracht. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen, doch niet eerder dan na tien dagen, een nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden tot de wijziging besloten kan worden, mits tenminste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen véér het voorstel wordt uitgebracht.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 1 1 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld; in andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
  In alle gevallen zij uitdrukkelijk bepaald dat een batig liquidatiesaldo besteed wordt ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Bijeenkomst voor donateurs en “Vrienden” van de stichting.

Artikel 13.

Minimaal één keer per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst voor de donateurs en de “Vrienden” van de stichting om informatie te verschaffen over de stand van zaken en de voortgangsresultaten van de stichting in relatie met haar missie en de streefdoelen.


Slotbepalingen
.

Artikel 14.

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift, waaronder ook begrepen elektronische berichten zoals email, blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december twintig.

Meld je aan via de Vriendenkaart, toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.