Stichting HO2Hengelo
Samen socialer en groener wonen in de binnenstad van Hengelo O

De Stichting HO2Hengelo ontwikkelt een plan om in de nabije toekomst een woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren met een zestal pijlers: modern noaberschap, energie-neutraal, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, vernieuwende modulaire houtbouw en eerlijke financiering om zo een substantiële bijdrage te leveren aan een socialere samenleving, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-) milieu, stimulering van de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.

In eerste instantie worden de mogelijkheden, de haalbaarheid én de betaalbaarheid van elke pijler afzonderlijk en integraal onderzocht. De onderzoeksresultaten, de bevindingen en de uiteindelijke keuzes leiden tot een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak en een Conceptplan dat bij diverse partijen – besturen, burgers en bedrijven – wordt uitgezet ter goedkeuring en/of concrete uitwerking.

Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo – eventueel aangevuld met een externe procesregisseur en externe deskundigen- heeft een voortrekkersrol en vormt de Groene Draad in het ontwikkelproces. Het bestuur integreert innovatieve ontwikkelingen en koppelt deze terug naar de achterban. Zij vertegenwoordigt in eerste instantie de wensen en de ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO2Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden. Als potentiële huurders/kopers betalen “Vrienden” een maandelijkse bijdrage. Het moment van eerste betaling geldt bij de latere toewijzing van de woningen als vertrekpunt. Ook donateurs kunnen “Vriend” worden van de Stichting HO2Hengelo zonder daarbij potentiële koper/huurder te zijn. Elk kwartaal koppelt het bestuur de stand van zaken terug naar de “Vrienden” en wordt om feedback gevraagd. In een later stadium – bijv. bij verkrijgen van bouwvergunning – ontstaat er een combinatie van een stichting voor de huurders en een vereniging van eigenaren voor de kopers of wellicht een zelfbouw wooncoöperatie zoals De Warren op IJburg.

DOELEN

  1. Modern noaberschap. De Stichting HO2Hengelo wil in 2022 een woonvorm realiseren waarbij de bewoners sociaal inclusief wonen én maatschappelijk actief kunnen zijn, door werkplaatsen, ateliers en centrale voorzieningen. Wij streven naar een vrijwillige vorm van noaberschap uit betrokkenheid met elkaar waarbij we als woongroep een doorsnee van de samenleving willen zijn. De gezamenlijke faciliteiten dienen er voor om die sociale contacten en betrokkenheid met elkaar levendig en dynamisch te houden. Daarbij realiseren we ons terdege dat er duidelijke grenzen zijn tussen noaberschap, mantelzorg en professionele zorg.
  2. Energie-neutraal wonen. We gaan energie-neutraal wonen en zo mogelijk energie leveren door slimme combinaties van aqua-thermie, rio-thermie, zonne-energie, windenergie en groene waterstof. In de conceptfase bepalen we welke energiesystemen leiden er toe dat het wooncomplex energieneutraal en CO2-vrij is en zelfs energieleverancier wordt voor derden.
  3. Watermanagement. We gaan de mogelijkheden van verantwoord en toekomstgericht watermanagement zo optimaal mogelijk benutten door intensief gebruik te maken van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater en zo zuinig mogelijk met drinkwater. Waar mogelijk gaan we licht vuil water (grijs water) hergebruiken en zwaar vuil water (zwart water) zuiveren. We willen verschillende waterbuffers realiseren, zoals waterbergingen/-kelders en wellicht ook een zwembad die tevens dienen als warmte-opslag voor de winter en koude-opslag voor de zomer.
  4. Vergroening. We willen ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren, materialen gebruiken waarin CO2 is opslagen, de stikstofuitstoot nivelleren én hittestress verminderen door horizontale daktuinen en verticale gevelbossen. De Bosco Verticale van Stefano Boeri in Milaan, Treviso, Eindhoven en Utrecht zijn daarbij inspirerende voorbeelden. Hengelo heeft géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen minimaal een tweede plantsoen toevoegen aan het centrum en het stadsbeeld verrijken door vergroening. In de gezamenlijke tuin is ruimte om biologische groente en fruit te telen (o.a. een tiny-food-forest) maar ook om er te recreëren. Daarbij willen we het eigen groente-, fruit- en tuinafval composteren en gebruiken als voedingsstoffen voor het omringende groen.
  5. Circulair en modulair bouwen in hout. We gaan circulair bouwen: slim gebruik maken van grondstoffen, producten en goederen waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden als in een gesloten kringloop. Daarom gaan we modulair bouwen in hout, o.a. met CLT (cross-laminated-timber) en andere vormen van (verlijmd) duurzaam hout, bij voorkeur uit de eigen regio. De woonmodules zijn onderling schakelbaar waardoor er vier verschillende groottes mogelijk zijn: Uno, Duo Trio en Quattro (van 50 tot 200 m2). In feite willen we gaan bouwen met préfab houten modules rondom meerdere centrale lift- en lichtschachten. Het moeten levensloopbestendige woningen worden die flexibel in te delen zijn, eenvoudig aanpasbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen en waarin domotica een belangrijke rol speelt.
  6. Eerlijke financiering. We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve-vorm waardoor wonen in de binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. We willen als woongroep immers een doorsnee van de samenleving zijn. Daarbij zoeken we ook samenwerking met een woningcorporatie. We willen de traditionele commerciële banken buiten schot laten. Verder regelen we de financiering op langere termijn qua onderhoud en vernieuwing in een combinatie van Stichting en VvE of eigen wooncoöperatie.

 

BESTUUR (de Groene Draad)

Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo bestaat uit:

  • Phyllis Wester Secretaris
  • Jan Willem Heuten Penningmeester
  • Voorzitter Michiel Hoentjen

Het bestuur zorgt voor:

Externe contacten
Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van de zes pijlers en het verdere
ontwikkelproces. intensiveert het bestuur de communicatie met instanties (besturen,bedrijven én beïnvloeders): informeren en lobbyen waar dat nuttig of noodzakelijk is!

Interne samenhang
Het bestuur informeert de “Vrienden” actief en regelmatig, vraagt om feedback van de vrienden en zorgt voor onderlinge contacten/verbindingen tussen de vrienden in relatie met de missie en de doelen van de Stichting HO2Hengelo.

Ontwikkeling van programma’s en plannen
Het bestuur werkt actief en transparant aan het Programma van Eisen, Plan van Aanpak en het Conceptplan i.s.m. externe deskundigen en evt. een in-/externe procesregisseur.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.